اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۰۱۳

 نام و نام خانوادگی : محمدرضا روحانی

رشته: فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mrohani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : امیر فضلعلی

رشته: جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

a.fazlali@Savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: مرجان شریف زاده

رشته: نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.sharifzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدصالح صدری

رشته: دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ms.sadri@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:   نیره باغچقی

   رشته:  پرستاری

   مرتبه علمی: استادیار

   ایمیل:

 Baghcheghinayereh@ gmail.com

   رزومه

   نام و نام خانوادگی:   سهیل اعتمادی

   رشته:  بیهوشی

   مرتبه علمی:  استادیار

   ایمیل:   

 etemady.s@savehums.ac.ir

   رزومه