آزمایشگاه بیوشیمی

تعداد بازدید:۵۶۷

سیده مریم ملائکه پور- کارشناس ارشد بیوشیمی

m.malaekhpour@gmail.com

شرح وظایف:

- برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه های آزمایشگاه مطابق با طرح درس عملی

 -سفارش و تهیه مواد مورد نیاز جهت انجام آزمایش ها

- برنامه ریزی جهت گروه بندی دانشجویان و ارائه توضیحات قبل از شروع کلاس

- آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی

- حفظ و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

- تهیه نمونه های خون, سرم موردنیاز جهت کلاس های آموزشی از مراکز بالینی

- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مدیر گروه

 

معرفی آزمایشگاه بیوشیمی

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد  در این راستا مرکز آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده علوم پزشکی ساوه با هدف آموزش فراگیران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حیطه مهارت های عملی آزمایشگاهی در سال 1401 تأسیس گردیده است. چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی علوم آزمایشگاهی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

 

                                                                       

 

رسالت:

آموزش بیوشیمی به دانشجویان پزشکی، پرستاری، مامایی، هوشبری، تکنسین اتاق عمل و... هدف اصلی در این آموزش آشنایی دانشجویان با مفاهیم بیوشیمی و ارتباط و کاربرد آن با رشته های مذکور می باشد.

توانمندسازی دانش آموختگان برای کسب دانش و افزایش مهارت های نظری و عملی برای حضور موثر در تحقیقات دانشگاهی و بالینی، آشنایی با تکنولوژی های مختلف برای بکارگیری و حل مشکلات تکنیکی در آزمایشگاه ها، افزایش دانش تشخیصی مولکولی بیماری ها وگسترش زمینه تولید علم در سطح ملی است. همچنین تربیت دانشجویانی  که توانایی تشخیص و تفسیر تست های آزمایشگاهی را دارا هستند­ باشد

اهداف:

ایجاد شرایط مناسب برای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی
گسترش امکانات آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی شامل ره اندازی و تجهیز اتاق کشت سلول
خرید دستگاه های تخصصی بیوشیمی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
همکاری با مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه و پروژه های مشترک با سایر دانشگاه ها
گسترش آزمایشگاه بیوشیمی و پذیرش رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
دعوت از افراد متخصص و برجسته از سایر دانشگاه ها جهت سخنرانی در خصوص موضوعات خاص
                                                     

فعالیت ها:

آموزش کار عملی آزمایش های بیوشیمی
آگاهی از مقررات و اصول کار در آزمایشگاه بیوشیمی  
برگزاری ارزشیابی مهارت های عملی به روش آزمون عملی
آموزش ارتباط مابین بالین بیمار و نتایج آزمایش ها
برگزاری کارگاه های آموزشی