معرفی مرکز

تعداد بازدید:۳۷۹

معرفی مرکز مهارتهای بالینی

 

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد  در این راستا مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی ساوه با هدف آموزش فراگیران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حیطه مهارت های عملی، عاطفی و ارتباطی در سال 1378 تأسیس گردیده است. چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

رسالت مرکز
مرکز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از طریق ارتقاء آموزش مهارت های عملی و نگرشی در دانشجویان را فراهم نموده و با ارزیابی و ارزشیابی مناسب، فراگیری مستقل را ترویج دهد.

ماموریت مرکز
مرکز جامع مهارت های بالینی و فناوری های نوین آموزشی زیر نظر معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد با فراهم آوردن زیرساخت های مناسب فضای فیزیکی طبق استانداردهای ساخت دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد در این زمینه با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و توان و ظرفیت بالای اعضای  هیات علمی و دانشجویان، با  فراهم نمودن بستر یک محیط ایمن و کنترل شده، شرایط ارتقاء مهارت های بالینی، ارتباطی، و تفکر استدلالی را به صورت همه جانبه و کل نگر فراهم آورد.
این مرکز تلاش می کند تا فرصت یاددهی-یادگیری فعال و مداوم را در کلیه سطوح شناختی، روانی- حرکتی و تغییر نگرش برای دانشجویان و شاغلین رشته های مختلف علوم پزشکی در قالب ساختار کنونی توسعه و گرد آورد.


اولویت های مرکز

 1. تلاش در جهت توسعه ی روز افزون مرکز
 2. ارتقا و ایجاد فضای ساختمان مرکز مهارت های بالینی طبق استاندارد وزارت بهداشت و علوم پزشکی  با امکانات مناسب جهت تفکیک فضاهای آموزشی و ایستگاه های عملی
 3. بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی در راستای ارتقا کیفیت محتوا و فرآیندهای مرتب
 4. تهیه انواع مختلف شبیه ساز ها و مانکن ها در آموزش عملی دانشجویان
 5. تهیه لوازم مصرفی طبق چک لیست های استاندارد مرکز مهارت های بالینی علوم پزشکی
 6. برگزاری کارگاه های توانمندسازی حضوری یا غیر حضوری اعضای هیات علمی بالینی در ارتباط با آموزش و ارزیابی بالینی
 7.  برگزاری امتحانات OSCE 

   
  اهداف مرکز
  1-ارتقاء جایگاه دانشکده در حوزه آموزش مهارتهای بالینی در سطح  منطقه ای
  2- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و میان مدت در راستای ارتقاء مهارت های بالینی و استدلالی
  3- همگرایی پژوهش و آموزش در راستای بهبود فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم
  4- تبیین و ترویج فرهنگ ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه فناوری های آموزشی علوم پزشکی
  5- طراحی و اجرای دوره های مهارتی و حرفه ای برای مقاطع مختلف علوم پزشکی
  6- طراحی و تولید بومی شبیه سازهای آموزش پزشکی
  7- برنامه ریزی دقیق آموزش بالینی بر مبنای نیازهای جامعه، پاسخگو بودن و منطبق بر الگوی مبتنی بر صلاحیت(Competency- based medical education)
  8- برنامه ریزی جهت استفاده هدفمند از تکنولوژی های نوین در تربیت نیروی انسانی با تاکید بر مهارت یادگیری تعاملی، خود راهبر و پیوسته

فعالیت ها:

آموزش مهارت استنتاج، استدلال و حل مسأله و یادگیری مهارت های ارتباطی و اطلاعاتی.

آگاهی از مقررات و اصول پایه اخلاقی حاکم بر روابط (Ethics) .

طراحی و برگزاری ارزشیابی مهارت های عملی به روش آزمون OSCE.

یادگیری مدیریت و برنامه ریزی و کسب مهارت انجام فعالیت در گروه.

آموزش مهارت های ارتباطی، اخذ و نگارش شرح حال و معاینات بالینی جهت دانشجویان علوم پزشکی

برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های عملی نظیر تزریقات، احیاء قلبی ریوی و پروسیجرهای روتین علوم پزشکی

همکاری در برگزاری کارگاه هایی که مجری آنها واحدهای دیگر آموزشی می باشند. نظیر: کارگاه ترک اعتیاد، Evidence Based Medicine، Self Learning، طراحی سوالات چندگزینه ای و ...