اساتید علوم پایه

تعداد بازدید:۱۹۱۷

نام و نام خانوادگی : ساسان گازرانی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

s.gazerani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: شیرین براتی

رشته: علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

sh.barati@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: المیرا روشنی اصل

رشته: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.roshani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: فهیمه آق

رشته: علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

fahimeh.agh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر بهناز رحیمی

رشته: فیزیولوژی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

beh.rahimi@yahoo.com

رزومه

   نام و نام خانوادگی : یلدا ملک زادگان

  رشته: باکتری شناسی

   مرتبه علمی: استادیار

   ایمیل:

    y.malekzadegan@savehums.ac.ir

    رزومه