مدیرگروه علوم پایه

تعداد بازدید:۷۸۱

نام و نام خانوادگی: شیرین براتی

رشته: علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

sh.barati@savehums.ac.ir

رزومه