معرفی واحد EDO

تعداد بازدید:۵۳۹

دفاتر توسعه آموزش

معرفی

دفاتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه راه اندازی شده و فعالیت های مختلفی را در راستای رسالت و اهداف آموزشی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی انجام می دهد.

رسالت دفتر توسعه آموزش، تلاش مجدانه در جهت ارتقای کمیت و کیفیت آموزش و اعتلای اخلاق حرفه ای از طریق برنامه ریزی درسی و آموزشی، دانش افزایی و توانمندسازی، اعتبار بخشی دانشکده، دانش پژوهی، پژوهش در آموزش، مجازی سازی، پایش و ارزشیابی و اخلاق حرفه ای و همچنین ایجاد دفتر توسعه آموزش دانشجویی جهت استفاده از نظرات دانشجویان و ایده های خلاق در پیشبرد اهداف آموزشی است.

 

شرح وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش

1-        اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-          ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.

3-       عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .

4-       همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

5-       پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .

6-        ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .

7-       پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.

8-       توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

9-          نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

10-      توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

11-      نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.

12-      اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC

13-     ایجاد کمیته دانشجویی توسعه آموزش در سطح دانشکده.

تبصره 1 : از نظر ساختاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.

تبصره 2: وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های لازم ، توسط مراکز مطالعات  دانشگاهها و وظایف واحدهای توسعه بیمارستان های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدیر دفتر توســعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می گردد.


لینک دانلود فایل