آزمایشگاه فیزیولوژی

تعداد بازدید:۵۱۸

معرفی آزمایشگاه فیزیولوژی

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد  در این راستا مرکز آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی ساوه با هدف آموزش فراگیران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حیطه مهارت های عملی آزمایشگاهی در سال 1401 تأسیس گردیده است. چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی فیزیولوژی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

رسالت:

تربیت دانش آموختگانی است که قادر باشند با ارائه خدمات آموزشی وانجام پژوهش های علمی مبتنی بر ارزش های انسانی -اسلامی در جهت ارتقاء و گسترش مرزهای دانش فیزیولوژی پزشکی و کاربرد آن دربالین گام بردارند. همچنین، خدمات مشاوره ای اختصاصی فیزیولوژی پزشکی در جهت ارتقاء سلامت آحاد جامعه و نیز کمک به تشخیص و درمان بهتر بیماری ها و اصلاح سبک زندگی را ارائه دهند. علاوه بر این، متخصصان جامع نگری را تربیت نماید که درآینده قادر به انجام آموزش با کیفیت بالا در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی مرتبط باشند. همچنین، در حوزه سلامت اساتید و مدیران توانمندی در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و حرفه ای تربیت نماید. همچنین گروه کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد

اهداف:

- ارتقاء کیفیت آموزش دوره های پزشکی عمومی و سایر رشته های وابسته

- تامین امکانات و تجهیزات آموزش نظری و عملی مطابق با استانداردهای بین المللی آموزش رشته های پزشکی

- تامین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی وپژوهشی منطبق بر اهداف دانشگاه

- تربیت دانشجویان برخوردار از صلاحیت دانش در حیطه فیزیولوژی و اخلاق حرفه ای در حیطه های مرتبط با رشته تحصیلی

- دستیابی به بالاترین رضایتمندی دانشجویان

- توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین بخشی و فرابخشی با مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اولویت های دانشگاه

- توسعه منابع جهت به کارگیری موثر در ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی

فعالیت ها:

  • آموزش کار عملی آزمایش های مربوط به فیزیولوژی
  • آگاهی از مقررات و اصول کار در آزمایشگاه فیزیولوژی 
  • برگزاری ارزشیابی مهارت های عملی به روش آزمون عملی
  • آموزش ارتباط مابین بالین بیمار و کار در آزمایشگاه
  • برگزاری کارگاه های آموزشی